Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6

Galaten 5:16-26


  Werken des vleses en vruchten des geestes

 1. En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
 2. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
 3. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
 4. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
 5. Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
 6. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
 7. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
 8. Tegen de zodanigen is de wet niet.
 9. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
 10. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
 11. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document