Ezra 7:1-10

Koning Arthahsasta stuurt Ezra naar Jeruzalem

Na deze geschiedenissen nu, in het koninkrijk van Arthahsasta, koning van Perzie: Ezra, de zoon van Seraja, den zoon van Azarja, den zoon van Hilkia, Den zoon van Sallum, den zoon van Zadok, den zoon van Ahitub, Den zoon van Amarja, den zoon van Azarja, den zoon van Merajoth, Den zoon van Zerahja, den zoon van Uzzi, den zoon van Bukki, Den zoon van Abisua, den zoon van Pinehas, den zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den hoofdpriester. Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de Heere, de God Israels, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des Heeren, zijns Gods, over hem, al zijn verzoek. Ook sommigen van de kinderen Israels, en van de priesteren en de Levieten, en de zangers, en de poortiers, en de Nethinim, togen op naar Jeruzalem, in het zevende jaar van den koning Arthahsasta. En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand; dat was het zevende jaar dezes konings. Want op den eersten der eerste maand was het begin des optochts uit Babel, en op den eersten der vijfde maand kwam hij te Jeruzalem, naar de goede hand zijns Gods over hem. Want Ezra had zijn hart gericht, om de wet des Heeren te zoeken en te doen, en om in Israel te leren de inzettingen en de rechten.

Toon nummering: naast | in tekst | niet