Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ezra 6:19-22


    Viering van het paasfeest

  1. Ook hielden de kinderen der gevangenis het pascha, op den veertienden der eerste maand.
  2. Want de priesters en de Levieten hadden zich gereinigd als een enig man; zij waren allen rein; en zij slachtten het pascha voor alle kinderen der gevangenis, en voor hun broederen, de priesteren, en voor zichzelven.
  3. Alzo aten de kinderen Israels, die uit de gevangenis wedergekomen waren, mitsgaders al wie zich van de onreinigheid der heidenen des lands tot hen afgezonderd had, om den Heere, den God Israels, te zoeken.
  4. En zij hielden het feest der ongezuurde broden zeven dagen, met blijdschap; want de Heere had hen verblijd, en het hart des konings van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods, des Gods van Israel.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document