Bijbelboeken

2 Timotheüs 3:10-17

Vermaning tot getrouwheid

10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken