Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4

2 TimotheŁs 2:1-13


  Vermaning tot getrouwe plichtsbetrachting

 1. Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;
 2. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.
 3. Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus.
 4. Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.
 5. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden.
 6. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten.
 7. Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.
 8. Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie;
 9. Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden.
 10. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.
 11. Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;
 12. Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;
 13. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document