2 Samuël 3:2-5

Davids eerste zonen

En David werden zonen geboren te Hebron. Zijn eerstgeborene nu was Amnon, van Ahinoam, de Jizreelietische; En zijn tweede was Chileab, van Abigail, de huisvrouw van Nabal, den Karmeliet; en de derde, Absalom, de zoon van Maacha, de dochter van Thalmai, koning van Gesur; En de vierde, Adonia, de zoon van Haggith; en de vijfde Sefatja, de zoon van Abital; En de zesde, Jithream, van Egla, Davids huisvrouw. Dezen zijn David geboren te Hebron.

Toon nummering: naast | in tekst | niet