Bijbelboeken

2 Korintiërs 1:15-24

Reisplan naar Korinthe

15 En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben;16 En door uw stad naar Macedonie gaan, en wederom van Macedonie tot u komen, en van ulieden naar Judea geleid worden.17 Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en neen, neen?18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.23 Doch ik aanroepe God tot een Getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen.24 Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken