Bijbelboeken

2 Koningen 20:1-11

Ziekte en genezing van Hizkía

1 In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Zo zegt de Heere: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven.2 Toen keerde hij zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den Heere, zeggende:3 Och, Heere, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer.4 Het gebeurde nu, als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des Heeren tot hem geschiedde, zeggende:5 Keer weder en zeg tot Hizkia, den voorganger Mijns volks: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des Heeren;6 En Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand des konings van Assyrie verlossen, mitsgaders deze stad; en Ik zal deze stad beschermen om Mijnentwil, en om Mijns knechts Davids wil.7 Daarna zeide Jesaja: Neemt een klomp vijgen; en zij namen ze, en leiden ze op de zweer, en hij werd genezen.8 Hizkia nu had gezegd tot Jesaja: Welk is het teken, dat de Heere mij gezond maken zal, en dat ik den derden dag in des Heeren huis zal opgaan?9 En Jesaja zeide: Dit zal u een teken van den Heere zijn, dat de Heere het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal: Zal de schaduw tien graden voorwaarts gaan, of tien graden achterwaarts keren?10 Toen zeide Hizkia: Het is der schaduwe licht, tien graden nederwaarts te gaan; neen, maar dat de schaduw tien graden achterwaarts kere.

11 En Jesaja, de profeet, riep den Heere aan; en Hij deed de schaduw tien graden achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Achaz' zonnewijzer.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken