Bijbelboeken

2 Koningen 13:22-25

Overwinning van Jóahaz op de Syriërs

22 Hazael nu, de koning van Syrie, verdrukte Israel, al de dagen van Joahaz.23 Doch de Heere was hun genadig, en ontfermde Zich hunner, en wendde Zich tot hen, om Zijns verbonds wil met Abraham, Izak en Jakob; en Hij wilde hen niet verderven, en heeft hen niet verworpen van Zijn aangezicht, tot nu toe.24 En Hazael, de koning van Syrie, stierf, en zijn zoon Benhadad werd koning in zijn plaats.25 Joas nu, de zoon van Joahaz, nam de steden weder in, uit de hand van Benhadad, den zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joahaz, zijn vader, met krijg genomen had; Joas sloeg hem driemaal, en bracht de steden aan Israel weder.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken