Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6

1 TimotheŁs 2:1-8


  Vermaning tot voorbidding

 1. Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
 2. Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
 3. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
 4. Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
 5. Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
 6. Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;
 7. Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

 8. Plichten van mannen en vrouwen

 9. Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document