Bijbelboeken

1 Korintiërs 1:1-9

Opschrift, zegengroet en dankzegging

1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder,2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.4 Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;5 Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;6 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u;7 Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus.8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus.9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken